หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   077-425-053
นาง เพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 090-197-8991
นาง จำเรียง ใจกว้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 089-873-1194
นาง จันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 081-367-9045
นางสาว อัญชรีย์ มีแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 081-598-1720
นางสาว อภิชญา ฤทธิ์พันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 061-068-0380
นาง ยุพาพร เกิดขุมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 091-106-3415
นางสาว จิราภรณ์ ทลิกรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 083-395-1374
นาย ธิรพงษ์ คงด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 093-661-9916
นาง อารีรัตน์ คล้ายอุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 088-179-1116
นาย ณฐนน ก๊งหวั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 094-591-0988
นาง อารมย์ เทพเกื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 082-113-9742
นาง วานีดา ทองปัสโนว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 081-270-0608
นางสาว พิมพ์ใจ ทองเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 087-893-6740
นาย จงรักษ์ บำรุงวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 089-727-2172
นาย นาวิน โพธิ์ศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 094-771-3366
นาย เจนณรงค์ พันทวี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 087-836-5080
นางสาว นิธิยา ทองยวน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 082-466-2159
นาย เอกชัย อะหลีแอ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 083-520-9512
นางสาว กุลธิดา ฉิมคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 095-439-9183
นาง อัญวีณ์ หนูอุไร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 098-153-5542
นางสาว ภมร สุขศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 084-247-3478
ว่าที่ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 082-288-7085
นางสาว กรธิดา กิมาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 086-296-6147
นาย สุรศักดิ์ ศรีขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 093-715-5036
นาย ภราดร ไชยเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 085-210-6145
นางสาว ชนกพร ทองปาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 086-120-3694
นาย เดชศรี สุวิรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 080-528-8247
นางสาว พัชริณี สมผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 093-751-7903
นางสาว จิราพร บุญเหลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 084-746-4726
นาย วุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 083-6459492
นางสาว จันธิรัตน์ หมานจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 095-418-4309
นาง อังคณา จงรักวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 093-753-4328
นางสาว จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 088-760-5242
นางสาว นวียา ปักษิณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 090-216-5111
นาย อิศรเกษม สีหะวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 083-740-0815
นาย วรรณศักดิ์ บุญชู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 088-753-4798
นางสาว จตุพร เฝือชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 095-261-4238
นางสาว ชมพิชาน์ คงสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 064-730-2982
นาย วรัญญู ทองถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 085-191-9201
นางสาว รักชนก โสอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 087-566-0381
นาย ศรีสุวรรณ บรมสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 082-287-8424
นาย สัญชัย พิกุลงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 095-705-8617
นางสาว อมรทิพย์ จิตรอารีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 086-951-5172
นางสาว ปาลินี เพชรทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 096-715-3963
นางสาว มาสีเต๊าะ ซอมัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 093-605-1529
นาย ธีรรัตน์ โคตรพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 082-285-3122
นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 081-071-1380
นางสาว จิตชนก ประชุมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 087-083-9902
นางสาว ชุติมา จิตตรารมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 087-268-5719
นางสาว สาลีรัตน์ ทองขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 081-088-4954
นาย ภานุวัฒน์ คงเจาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 087-280-9629
นางสาว สุวัยดา ง๊ะสมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 080-648-4173
นาง อรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 099-407-3569
นาย ณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 085-889-4144
นางสาว จุฑามาส ซุ่นห้วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 085-792-3589
นาย พิชัย บุญชูประภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 090-213-2525
นาง พิมพ์พร ทิมขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 099-303-7878
นาย วีรภัทร อินทร์เนือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 095-527-4184
นางสาว พิมพิไล กัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 088-546-9451
นางสาว พัชรีวรรณ อินทสุรัช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 087-628-4551
นาย ชวลิต กรัดภิรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 061-296-3137
นางสาว วันวิสาข์ สืบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 080-882-0601
นาย ฉัตรชัย ทองหีต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 081-147-9394
นาง สุลีพร ดีทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 081-677-8058
นาย ณรงค์ ศิริยงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 080-527-6480
นาย สายัน จิตรรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 087-896-6879
นาง สายฝน ราษีงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 085-629-2158
นาง ปรมาภรณ์ ไชยเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 092-445-4195
นาย จตุรงค์ ขุนปักษี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 095-723-0009
นางสาว คุณากร วาณิชย์เจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 083-9698548
นาง อุไรวรรณ จันทร์เมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 083-637-1229
นาย สมศักดิ์ นนท์เจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 089-725-8110
นาย อาวุธ จันทร์เมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 084-849-0115
นางสาว ชกาภัฏ ทิศคงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 089-645-0724
นางสาว จีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 082-273-0679
นางสาว ปฐมพร เกตุกำพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 095-418-7557
นางสาว ปัทมา ใจชื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 083-002-8934
นางสาว ทิฆัมพร ออมสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 081-536-3289
นาง นฤมล ทิพย์พินิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 097-354-8028
นางสาว วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 088-693-1222
นางสาว ณัฐนรี พันธ์พงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 087-554-0502
นางสาว พรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 083-033-3360
นางสาว นฤมล บุญรอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 098-024-7159
นางสาว พรพิลาส วิจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 099-365-1941
นาง กวินนาฎ อินทจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 090-884-4005
นางสาว จันทร์จิรา บุญปติ   083-395-3246
นาง กรกมล กุลทอง   061-546-9053
นางสาว นิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์   086-278-8747
นางสาว เกศวรา ศรีพิบูลย์   089-866-7263
นางสาว สุรีรัตน์ตลึงจิตร ตลึงจิตร   088-440-3562
นางสาว นฤมลสาริขา สาริขา   062-901-1722
นาย จตุพล บุนนาค   084-838-7032
นางสาว กันต์หทัย ใจกว้าง   094-926-5614
นางสาว นันทรัตน์ อนุกูล   090-129-2766
นาย อองซาน อาว   080-447-0344
นาย ไทน์ ซอ   062-038-4653
นาย ณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์   089-768-7289
นาย สุทิน ช่วยแก้ว   084-479-8425
นาง วินวินโซ โซฟอง   085-026-7913
นาง ติน มาโชว์   084-638-0682
นางสาว สิริกานต์ บัวคง   084-479-8425
นาย สิทธิเดช หนุทองแก้ว   086-272-3283
นาง ปรารถนา ฉวาง   087-275-7914
นาย ไพโรจน์ นักฟ้อน   089-871-6043
นาย อัศเนศ รัตนะ   084-992-7782
นาย ซนกันต์ ชขำ   098-353-2905